Brian Eno

photographer unknown
Taken from Mojo Magazine